Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na obchodování zboží a služeb
(společně „Produkt“) Rostislavem Teofilem, se sídlem Hyacintová 2819/6, Praha 10, 106 00,
IČ: 04770439 („Obchodník“), prostřednictvím internetových stránek http://normalnejist.cz
(„Web Obchodníka“) a jsou nedílnou součástí smluv takto uzavřených.
Produkty, jejichž povaha to umožňuje, jsou předmětem autorských práv Aleny Teofil, nar.
11. března 1986, bytem Hyacintová 2819/6, Praha 10, 106 00 („Autorka“).

I. UZAVŘENÍ SMLOUVY
I.1 Nabídka jednotlivých Produktů je platná po dobu svého zobrazování na Webu
Obchodníka. V nabídce je poskytnuta základní specifikace daného Produktu, a to včetně jeho
ceny.
I.2 Zákazník činí závaznou objednávku vybraného Produktu řádným vyplněním a
odesláním objednávkového formuláře. Celý tento proces probíhá elektronicky
prostřednictvím Webu Obchodníka. Odeslání vyplněného objednávkového formuláře
proběhne stisknutím k tomu určeného tlačítka „Objednat“. Předpokladem řádného učinění
objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři.
I.3 Učiněním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a
že s nimi souhlasí. Rovněž takto stvrzuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na
dálku při uzavírání smlouvy.
I.4 Objednávkový formulář zahrnuje údaje o:
a) zákazníkovi,
b) objednávaném Produktu,
c) ceně objednávaného Produktu,
d) způsobu úhrady ceny objednávaného Produktu.
I.5 Dle povahy objednávaného Produktu může objednávkový formulář zahrnovat též
a) údaje o způsobu doručení,
b) informace o nákladech spojených s balením a doručením Produktu.
I.6 Smluvní vztah mezi zákazníkem a Obchodníkem vzniká doručením objednávky
Obchodníkovi. Smlouva je takto uzavírána v českém jazyce. Vylučuje se přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou.
I.7 Informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
vytvoření a odeslání objednávky a zákazník má možnost ji před vlastním odesláním
zkontrolovat a opravit.
I.8 Své náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé v souvislosti s pořízením
Produktu hradí zákazník sám na vlastní účet
I.9 Zákazník se stává vlastníkem Produktu úhradou jeho ceny a jeho převzetím.

II. CENA A DALŠÍ NÁKLADY
II.1 Není-li uvedeno jinak nebo nevyplývá-li to z okolností, jsou ceny zobrazované na Webu
Obchodníka uváděny včetně souvisejících daní a poplatků.
II.2 Má-li být zboží doručováno zákazníkovi jiným způsobem než přenosem v elektronické
podobě prostřednictvím sítě internet, je zákazník povinen zaplatit společně s cenou
takovéhoto zboží i náklady spojené s jeho balením a doručením. Výše takovýchto nákladů
musí být uvedena v objednávkovém formuláři.
II.3 Cenu Produktu a případné další náklady spojené s jeho balením a doručením hradí
zákazník způsobem uvedeným v objednávce podle instrukcí Obchodníka. Je-li platba
prováděna bezhotovostně, je považována za provedenou dnem, kdy je připsána na účet
Obchodníka podle jeho instrukcí a se všemi identifikačními údaji (zejména variabilním
symbolem), které měly být uvedeny.
II.4 Obchodník vystaví zákazníkovi pro účely těchto plateb daňový doklad (fakturu). Ten
slouží i jako doklad o pořízení Produktu.
II.5 Cena Produktu a případné další náklady spojené s jeho balením a doručením jsou
splatné do 14 dnů od uzavření smlouvy.

III. DODACÍ PODMÍNKY
III.1 Jednotlivé způsoby dodání Produktů jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti daných
služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či
výpadku informačního systému Obchodníka nenese tento odpovědnost za opožděné dodání
Produktu.
III.2 U ebooků se dodáním rozumí jejich zaslání prostřednictvím elektronické pošty
případně jiným obdobným způsobem (např. zpřístupněním ebooku na vzdáleném úložišti).
III.3 Není-li dohodnuto jinak proběhne dodání Produktu až po zaplacení celé kupní ceny.
III.4 Nepřevezme-li zákazník dodávané zboží, náleží Obchodníkovi úplata za uskladnění.
Není-li ujednáno jinak, náleží Obchodníkovi tato úplata v obvyklé výši. Zákazník též
v takovémto případě nahradí Obchodníkovi případně vzniklou škodu (např. náklady
na poštovné).

IV. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
IV.1 Zákazník je povinen při užívání pořízeného Produktu dodržovat povinnosti stanovené
těmito Podmínkami, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními
podmínkami pořízeného Produktu.
IV.2 Kupující je oprávněn pořízený Produkt užívat výhradně pro svou osobní potřebu,
přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující
také není oprávněn kopírovat zakoupený obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat,
pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými
právními předpisy a licenčními podmínkami pořízeného Produktu.
IV.3 Zákazník odpovídá Obchodníkovi za újmu, která mu vznikne v souvislosti s případným
porušením jeho autorských práv zákazníkem.
IV.4 Tento článek se užije taktéž na Produkt, který Obchodník poskytl zákazníkovi
bezplatně.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
V.1 Je-li zákazník spotřebitelem, má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí Produktu. Toto
právo neslouží k reklamaci Produktu.
V.2 Pro odstoupení dle odst. V.1. musí spotřebitel vyplnit vzorový formulář pro odstoupení
nebo učinit jiný projev vůle od smlouvy odstoupit a tento zaslat Obchodníkovi
a) emailem na alena@normalnejist.cz,
b) poštou na adresu Hyacintová 2819/6, Praha 10, 106 00.
V.3 Adresa dle čl. V.2 písm. b) slouží i pro fyzické vrácení Produktu. Náklady s tím spojené
nese sám zákazník.
V.4 Pokud zákazník Produkt používá ve lhůtě dle čl. V.1, nese náklady, které Obchodníkovi
vzniknou v souvislosti s opotřebením Produktu.
V.5 Je-li Produktem poskytování služeb a jejich plnění již začalo, má zákazník v případě
odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část jejich ceny.
V.6 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Obchodník před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo
na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli Obchodníka a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení
od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Obchodníka,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;
to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či
dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Obchodník tato
plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a Obchodník před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli,
že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBCHODNÍKEM
VI.1 Poruší-li zákazník smlouvu podstatným způsobem, může Obchodník bez zbytečného
odkladu od smlouvy odstoupit.
VI.2 Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména
a) prodlení zákazníka s úhradou ceny Produktu nebo její části po dobu delší než 10
dnů,
b) porušení povinnosti zákazníka Produkt převzít,
c) porušení autorských práv k Produktu ze strany zákazníka.
VI.3 Obchodník má dále možnost od smlouvy odstoupit v případě vyprodání zásob a
v případě, kdy vzhledem k podmínkám svých dodavatelů není schopen Produkt zajistit
za dohodnutou cenu a přitom generovat přiměřený zisk.

VII. VADY PLNĚNÍ
VII.1 Nemá-li Produkt při převzetí sjednané vlastnosti, má zákazník právo na jeho
bezodkladné uvedení Obchodníkem do stavu, kdy tyto vlastnosti bude vykazovat.
VII.2 Reklamaci vad dle odst. VII.1. spotřebitel zašle Obchodníkovi
a) emailem na alena@normalnejist.cz,
b) poštou na adresu Hyacintová 2819/6, Praha 10, 106 00.
VII.3 Při reklamaci vad zákazník Obchodníkovi poskytne doklad o pořízení Produktu.
VII.4 Adresa dle čl. VII.2 písm. b) slouží i pro fyzické předání Produktu pro účely odstranění
vad.
VII.5 Obchodník reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
jejího uplatnění, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
VII.6 Zákazníkovi nárok na odstranění vad nevzniká, jestliže sám vadu způsobil nebo o ní
věděl v době převzetí Produktu. Obchodník neodpovídá ani za vady vzniklé běžným
opotřebením. Rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku pomalého internetového
připojení zákazníka nebo jeho nedostatečného softwarového či hardwarového vybavení.

VIII.VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
VIII.1 Léčení poruch příjmu potravy vyžaduje komplexní individuální přístup lékaře
s patřičnou specializací. Ani Obchodník, ani Autorka takovouto kvalifikací nedisponují.
VIII.2 Využití informací a případný výsledný efekt na straně zákazníka jsou plně v jeho rukou.
Obchodník ani Autorka za ně a za jejich důsledky nepřebírají jakoukoli odpovědnost.
V případech dle odst. VIII.1 by využití Produktu mělo být předem konzultováno s ošetřujícím
lékařem.
VIII.3 Informace poskytnuté v Produktu jsou výsledkem osobní zkušenosti Autorky a její
subjektivní interpretace. Jako takové nejsou bez dalšího plně přenosné na zákazníka a
nemusí být z hlediska jeho potřeb úplné. Produkt může poskytnout zákazníkovi potřebné
povzbuzení a motivaci ke zlepšení jeho stavu. Nelze jej ovšem vnímat jako návod
pro samoléčbu. V žádném případě by využití produktu nemělo být důvodem pro vyhýbání se
péči odborného lékaře.
VIII.4 Obchodník ani Autorka nenesou jakoukoli odpovědnost za újmu, která zákazníkovi
vznikne, protože nepostupoval s ohledem na ustanovení tohoto článku.

IX. STÁTNÍ KONTROLA A ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
IX.1 Činnost Obchodníka podléhá kontrole ze strany České obchodní inspekce. Česká
obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají
nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle
zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění („zákon o ČOI“), nebo
podle zvláštního právního předpisu, pokud to zákon o ČOI nebo zvláštní právní předpis
stanoví.
IX.2 V případě sporu mezi Obchodníkem a zákazníkem, který je v postavení spotřebitele,
(spotřebitelský spor) má tento zákazník možnost podat návrh na jeho mimosoudní řešení.
Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní
inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České
obchodní inspekce www.coi.cz. Zákazník – spotřebitel má rovněž možnost podat stížnost
prostřednictvím platformy pro online řešení spotřebitelských problémů poskytovanou
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
X.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11.3.2018.
X.2 Obchodník si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek i na jejich zrušení a
nahrazení novými. Takovéto změny, zrušení a nahrazení budou zveřejňovány na Webu
Obchodníka a popřípadě dále komunikovány (zejména emailem).
X.3 Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, se řídí právním řádem ČR. Takto se
uplatní zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vystupuje-li
zákazník v postavení spotřebitele (každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.), uplatní se též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění.